Količina vremena potrebnog za koncept, dizajn, razvoj i distribuciju vašeg dizajna je povezana sa obimom projekta u celini. Kada damo procenu za vaš projekat, uključićemo model vremenskog okvira za obim posla.